Aké údaje musí obsahovať zmluva o spotrebiteľskom úvere ?

 

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu a musí okrem všeobecných náležitostí spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 9 ods. 2  a § 10 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, napríklad ako:

 • sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov
 • opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva vzťahuje,
 • cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
 • identifikáciu vlastníka a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva spotrebiteľom (pri lízingu),
 • adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
 • meno a adresu spotrebiteľa,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN),
 • dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
 • celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
 • úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítaných na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Čo sa stane, keď zmluva o spotrebiteľskom úvere tieto údaje neobsahuje?
Naspäť na článok Brániť sa oplatí