Bezpečnostný projekt

Dňom 1.7.2013 nadobudol účinnosť zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle tohto zákona sú subjekty nakladajúce s osobnými údajmi  povinné prijať/aktualizovať svoje bezpečnostné dokumentácie na ochranu osobných údajov. (Tie môžu spočívať aj v podobe ako Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostné smernice) Zákon  rozširuje okruh osôb, na ktoré sa povinnosti vyplývajúce z tohto zákona vzťahujú.

Za porušenie ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uloží pokutu v stanovenej výške  a to od 300 – 300 000 €. Podľa zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.6.2013 Úrad mal len možnosť, nie povinnosť uložiť pokutu.

Nové podmienky, zakotvené v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, je každá osoba, ktorá systematicky spracúva osobné údaje v informačnom systéme  povinná dať do súladu so zákonom v lehote 6 – 12 mesiacov od účinnosti zákona, t.j. od 1.7.2013.

Naša advokátska kancelária Vám  poskytuje odborné konzultačné služby a pomoc pri vypracovaní dokumentácie k ochrane osobných údajov (bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice ako i všetky prílohy ).