Čo je to spotrebiteľský úver?

 

Spotrebiteľský úver je definovaný v zákone o spotrebiteľských úveroch ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Spotrebiteľom v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania a veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti. To znamená, že spotrebiteľský úver je akousi formou  pôžičky fyzickým osobám na financovanie ich nepodnikateľských potrieb.

Najčastejšími  spotrebiteľskými  úvermi  sú úvery a pôžičky od nebankových alebo  splátkových spoločností, spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, leasing. Spotrebiteľský úver môže byť poskytnutý ako účelový (napr. na bývanie, na nákup auta, či iný dohodnutý účel) alebo ako bezúčelový, ktorý je možno  využiť na ľubovoľný účel. Medzi spotrebiteľské úvery patrí aj lízing.

Naopak spotrebiteľským úverom nie je napríklad:

- hypotekárny úver,

- úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur,

- úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,

- úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace.

POZOR: Od 1.6.2014 už nemožno poskytnúť spotrebiteľský úver v hotovosti. V prípade, že spotrebiteľský úver je poskytnutý v hotovosti považuje sa poskytnutý spotrebiteľský úver za bezúročný a bez poplatkov.

POZOR:Od 1.6.2014 bolo novelou občianskeho zákonníka stanovené, žeak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis.

Naspäť na článok Brániť sa oplatí