Kto je to spotrebiteľ a čo je spotrebiteľská zmluva?

 

Základnú charakteristiku spotrebiteľskej zmluvy upravuje Občiansky zákonník. Občiansky zákonník spotrebiteľskú zmluvu všeobecne definuje ako každú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

Najdôležitejšími prvkami spotrebiteľskej zmluvy sú zmluvné strany, ktoré napĺňajú právne znaky spotrebiteľa na jednej strane a dodávateľa na strane druhej. Ak by tento predpoklad nebol naplnený nemohli by sme hovoriť o spotrebiteľskej zmluve, teda nie je možné spotrebiteľské zmluvy uzavrieť len medzi spotrebiteľmi alebo len medzi dodávateľmi.

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Základnou črtou spotrebiteľskej zmluvy je to, že sú pre spotrebiteľa vopred pripravené a nie je vytvorený priestor na dojednávanie obsahu zmluvy alebo jej zmeny.

Naspäť na článok Brániť sa oplatí