Môžem spotrebiteľský úver predčasne splatiť?

 

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,  úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti a to bez súhlasu nebankového subjektu alebo banky. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia úveru do jeho splatenia.

V nijakom prípade nie je spotrebiteľ povinný platiť úrok za obdobie po predčasnom splatení úveru!

Nebankový subjekt alebo banka má právo na náhradu nákladov,  ktoré mu vznikli s predčasným splatením úveru. Náklady nesmú presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.

Výška nákladov, ktoré je nebankový subjekt alebo banka oprávnená od spotrebiteľa požadovať v súvislosti s predčasným splatením úveru je limitovaná maximálne do výšky:

1 %  z výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok,

0,5 %  z výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok.

 

Zákon vylučuje právo nebankového subjektu alebo banky na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli s predčasným splatením ak:

a)      k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru,

b)      ide o povolené prečerpanie,

c)      suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe
idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10.000 eur,

d)      takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná,

e)      splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej
sadzby spotrebiteľského úveru.

Naspäť na článok Brániť sa oplatí