4

Právne služby

Občianske právo

 • spisovanie žalôb a zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej správy
 • vyhotovenie rôznych typov zmlúv
 • vymáhanie dlhov
 • vymáhanie nárokov zo zodpovednosti za škodu (z ublíženia na zdraví, dopravných nehôd atď.)
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, spisovanie žalôb o určenie vlastníckeho práva a zastupovanie v konaní
 • spisovanie návrhov o rozvod manželstva a zastupovanie klientov v konaní
 • spisovanie návrhov v oblasti vyživovacej povinnosti (výživné na dieťa, výživné medzi manželmi atď), úpravy styku s maloletými deťmi a zastupovanie klientov v konaní
 • komplexné právne služby pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode (vysporiadanie BSM)
 • zastupovanie v dedičskom konaní

Obchodné právo

 • komplexné zakladanie obchodných spoločností
 • príprava, vyhotovenie a pripomienkovanie zmlúv
 • vymáhanie pohľadávok a nárokov zo zodpovednosti za škodu
 • spisovanie žalôb a zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy
 • komplexné rušenie obchodných spoločností

Softwarové právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti počítačových programov a aplikácií
 • tvorba zmlúv v oblastí počítačových programov a aplikácií
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti licenčných zmlúv

Trestné právo

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených trestnými činmi
 • zastupovanie v priestupkovom konaní

Pracovné právo

 • tvorba pracovných zmlúv
 • nároky z pracovných vzťahov
 • skončenie pracovného pomeru
 • právne poradenstvo v oblasti náhrady škôd
 • zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy