zmena advokátskej tarify

Dňom 1.7.2013 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.